ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

221

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
163
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
218
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
46
ดูข้อมูล

9

โครงการด้านการศึกษา

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6 -39.23

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3 -31.50

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

NT ป.3 -48.48

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

2,105

ห้องเรียน

-20
ดูข้อมูล

2,367

ครูและบุคลากร

สนง.
80
รร.
2,287
ดูข้อมูล

0.00

RT ป.1 รวม 2 ด้าน -76.28

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

23,546

นักเรียน

-43
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
4,955
98
นร.ประถมศึกษา
16,409
-86
นร.ม.ต้น
2,093
-55
นร.ม.ปลาย
89
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย 1 /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 171 /77%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 45 /20%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 /20%
ประถมศึกษา 3 /1%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 163 /74%
ขนาดกลาง 55 /25%
ขนาดใหญ่ 2 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 163 /74%
ขนาดที่ 2 40 /18%
ขนาดที่ 3 14 /6%
ขนาดที่ 4 1 /0%
ขนาดที่ 5 2 /1%
ขนาดที่ 6 1 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
 • ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรย์
 • นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์
 • นายวิทยา นนท์นภา
 • นายศรีสินธิ์ ศรีนภาดร
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์
 • นายวิทยา นนท์นภา
 • นายธนัฐ จันทเขต
 • นายยิ่งรักษ์ หาโกสินย์
 • นายวุฒินันทร์ พรนิคม
 • นางชุลีจิต ชมมาก
 • นายวัชรินทร์ ประชุมวรรณ
 • นายอัษฎากร เกตมาลา
วาปีปทุม

71 โรงเรียน

ดูข้อมูล
นาดูน

29 โรงเรียน

ดูข้อมูล
พยัคฆภูมิพิสัย

55 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ยางสีสุราช

23 โรงเรียน

ดูข้อมูล
นาเชือก

43 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ถนนสมารักษ์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
Version MKM2.2021.01