ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

221

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
161
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
218
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
47
ดูข้อมูล

9

โครงการด้านการศึกษา

ดูข้อมูล

39.23

O-NET ป.6

สพฐ. 42.25

-3.02

ประเทศ 42.13

-2.90

ดูข้อมูล

31.50

O-NET ม.3

สพฐ. 37.18

-5.68

ประเทศ 36.01

-4.51

ดูข้อมูล

48.48

NT ป.3

สพฐ. 40.00

8.48

ประเทศ 43.97

4.51

ดูข้อมูล

2,125

ห้องเรียน

89
ดูข้อมูล

2,367

ครูและบุคลากร

สนง.
80
รร.
2,287
ดูข้อมูล

76.28

RT ป.1 รวม 2 ด้าน

สพฐ. 73.20

3.08

ประเทศ 73.02

3.26

ดูข้อมูล

23,589

นักเรียน

-211
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
4,857
22
นร.ประถมศึกษา
16,495
-156
นร.ม.ต้น
2,148
-90
นร.ม.ปลาย
89
13
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย 1 /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 170 /77%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 46 /21%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 /21%
ประถมศึกษา 3 /1%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 161 /73%
ขนาดกลาง 57 /26%
ขนาดใหญ่ 2 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 161 /73%
ขนาดที่ 2 43 /19%
ขนาดที่ 3 13 /6%
ขนาดที่ 4 1 /0%
ขนาดที่ 5 2 /1%
ขนาดที่ 6 1 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2562 2563 2564
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายสุชาติ พุทธลา
 • นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน
 • นายเอกศักดิ์ จันทะกา
 • นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์
 • นางชุลีจิต ชมมาก
 • นายสุพจน์ ชาวหนอง
 • นายยิ่งรักษ์ หาโกสินย์
 • นายวุฒินันทร์ พรนิคม
 • นายวัชรินทร์ ประชุมวรรณ
 • นายอัษฎากร เกตมาลา
 • นายณวัฒน์ จันทเขต
วาปีปทุม

71 โรงเรียน

ดูข้อมูล
นาดูน

29 โรงเรียน

ดูข้อมูล
พยัคฆภูมิพิสัย

55 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ยางสีสุราช

23 โรงเรียน

ดูข้อมูล
นาเชือก

43 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ถนนสมารักษ์ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
Version MKM2.2021.01