รายการโครงการสำหรับลงทะเบียนเกียรติบัตรออนไลน์

ลำดับ ลงทะเบียน ตรวจสอบ โครงการ วันที่ กลุ่ม/หน่วย เกียรติบัตร
1 ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2564 22 พ.ย. 64 -
25 พ.ย. 64
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 2 พ.ค. 65 -
3 พ.ค. 65
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศึกษา ของสถานศึกษา 21 พ.ค. 65 -
22 พ.ค. 65
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
4 ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 65 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 65 -
8 ก.ค. 65
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2565 25 พ.ย. 65 -
30 พ.ย. 65
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา